กรุงไทยการไฟฟ้า
 
 
HOME >> PRIVACY POLICY

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ www.sharp-weeclub.com ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมาย
เลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP Address), คุกกี้ (Cookie) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form)
ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ท่านต้องยอมรับ และตกลงว่า
เป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้อื่น
ยกเว้นในกรณีเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างบริการที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท่าน หรือในกรณีอื่นๆ
ที่มีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น
 
 
Passion for fruit
Theme Decoration